ДУУРСГАЛАНГУЙ

Дуурсалгүй, зохицолгүй, зөрөлдөх ая хөг.