ААЛИЛАХ

Элдэв ааль зан гаргах: Ухаантай зөөлөн аалилбал, зөөлөн бүхэнд зохилдох... Субашид.