АЙЛШИХ

1. Айлсаж явсаар харилцан идээших, дотносох;


2. Айл олонтой болох.