АЙМАГЛАХ

1. Юмыг анги төрөл, хэсэг бүлэг болгож хуваах: аймаглан хуваах (аймаг болгон хуваах), дэлгэрэнгүй... (ургамлыг аймаг болгон ангилах), үгсийг аймаглах (үгсийг аймаг болгон ангилах), аймаглан устгах (аймаг бүлгээр нь устгах, нийтээр нь устгах) - Дээрэмчид аймаглан устгах бодлого явуулж байв. “Үнэн” сонин;


2. Улс орны хүн ам, нутаг дэвсгэрийг засаг захиргааны нэгж болгон хуваах.

аймаглан хуваах аймаг болгон хуваах
ургамлыг аймаглах ургамлыг аймаг болгон ангилах
үгсийг аймаглах үгсийг аймаг болгон ангилах
аймаглан устгах

аймаг бүлгээр нь устгах, нийтээр нь устгах