ГУДАРЦГААХ
/ доромж /

Олуул хоол ундыг амаа олохгүй чихэх.