ГУДАС V:

гудас гудас (гудгар мал амьтны толгой гудалзан хөдлөх байдал).

Ижил үг:

ГУДАС I

ГУДАС II

ГУДАС III

ГУДАС IV

ГУДАС VI