ГУДАС I

Явдлын далим, ташрам, дагуу: зам гудас (замын дагуу) - Тэрхүү цэргийн ангиас эрхлэн явах замын дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.

зам гудас замын дагуу
Ижил үг:

ГУДАС II

ГУДАС III

ГУДАС IV

ГУДАС V:

ГУДАС VI