ГУДАСГАХ

Доош нь хөнтрүү тавих, хөнтөргөх: ор гудасгах (ороо гудгардуу тавих).