гав дөнгө
ялтны гар хөлийг холбох, хүзүүнд нь углах зүйл