ГАВАЛГҮЙ

1. Гавал байхгүй;


2. [шилжсэн] Толгой муутай, ухаан муутай.