газрын гав
а. Газрын ан цав; б. Алс хол, газрын мухар