ГААЛЬГҮЙ

Гааль байхгүй, гаалийн үзлэг үгүй, хураамж үгүй.