ВЕГАТАТИВ

Ургал: ургацын вегататив үржил (үндэс, иш, навч болон дүрс хувирсан эрхтнээс шинэ ургамал үүсэж дэлгэрэнгүй...

ургацын вегататив үржил үндэс, иш, навч болон дүрс хувирсан эрхтнээс шинэ ургамал үүсэж олширсон нь
вегататив эрхтэн ургал эрхтэн

мэдрэлийн нэгэн тогтолцоо өөрөөр ургал мэдрэл гэнэ

вегататив рефлекст тохируулгаар явагдана.

Зочин 2015-12-16 11:49:50