зөөлөн вагон
суудал, ор зэрэг нь зөөлөвчтэй тохилог суудлын вагон