АГСАЛ I

Торгууд ардын дуут бүжиг: агсал биелгээ [хоршоо] (баруун монголын дуут биелгээ) - Ая дууныхаа дэлгэрэнгүй... Торгууд ардын аман зохиол.

Ижил үг:

АГСАЛ II: