АГСАН I

а- язгуурт дутмаг үйл үгийн үйлт нэрийн гүйцэд өнгөрсөн цагийн хэлбэр: агсан ажгуу (байсан ажээ), дэлгэрэнгүй...

агсан ажгуу байсан ажээ
дарга агсан а. Дарга байсан; б. Дарга байгаад нас барсан
Ижил үг:

АГСАН II

АГСАН III