ХОРГО IV

Аливаа нэгэн багажийн дотор талд байгаа тусгай зориулалттай хаалттай хэсэг.

Ижил үг:

ХОРГО I

ХОРГО II

ХОРГО III