БӨРЗГӨРХӨН

Нэлээд бөрзгөр, өнгө жавхаагүй байдалтай.