АГДГАЛЗАХ

1. Хорхой шавжийн атиран сунан алгуураар хөдлөх;


2. Агдгар юмны үргэлжлэн хөдлөх.