БОЛХИВТОР

Бага зэрэг болхи: болхивтор хүн (бага зэрэг болхи хүн).