ЭВЦЭЭ
/ нутгийн аялгуу /

барга Хөзөр тоглоход дүрс буюу тоог тааруулж нэгэн дор гаргах гурав, тав, долоон мод.