ӨВЖӨӨРХҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үлбэгэр, өвдөмтгий: өвжөөрхүү эхнэр (өвдөмтгий эхнэр).