ООСГҮЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Эмх замбараагүй, зуун задгай: оосгүй байдал (эмх замбараагүй байдал);


2. Ая дагүй, эв эегүй, хээгүй: оосгүй хандах (эв эегүй хандах), оосгүй зантай хүн (эв эегүй зантай дэлгэрэнгүй...