ЗАЛИРАХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Зогсох, тогтох, болих: бороо залираx (бороо арилах);


2. Замхрах, бөхөх, унтрах, шингэх: гал залирах (гал бөхөх).

Ижил үг:

ЗАЛИРАХ I