ЗАЛИРШГҮЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бөхөшгүй, мөхөшгүй, унтаршгүй: залиршгүй мөнхийн гал (бөхөшгүй мөнхийн гал).