ЗАРХГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шанаархуу, шанаархаг, өргөн шанаатай: зархгар өргөн нүүртэй (шанаархаг өргөн нүүртэй).