ЯНДГАНАХ

Ямбалж, их зан гаргах: яндганах хэрэггүй (их зан гаргах хэрэггүй).