ЯНДАГТАЙ

Яндаг бүхий: яндагтай түшмэл (яндаг мяндаг бүхий түшмэл).