ЯДРУУ

1. Хүн, амьтны тамир тэнхээ, биеийн чалх ихэд дорой болсон байдал: ядруу биетэй (сул дорой биетэй);


2. [шилжсэн] Сэтгэл санааны хувьд зориг мохсон, уруу царайтай.