ядах зүдэх
ажил үйлээс халган бэрхшээх, туйлдаж ядрах