ЮЛХИЙХ

Юлхгэр болох: гэдэс нь юлхийх (хэтэрхий таргалж гэдэс суух).