ЮЛХЭГ :

юлхэг юлхэг хийх (юлхгэр юмны үргэлжлэн хөдлөх).