ЭРХШИХ

Хүн амьтан эрх зоргоор байсаар амтших, дадах занших: дураар эрхших (эрх зоргоороо байж занших).