ЭВСЭЛДЭХ

Хүмүүс хоорондоо зөвшилдөх, нэгдэх, эв найртай болох.