ЭВЛЭЛДЭХ

1. Санаа зорилго нийлэлцэн, зохицож нэгдэх: эвлэлдэн нэгдэх (санаа зорилго нийлэн нэг үйл хэргийн дэлгэрэнгүй...


2. Харилцан эвлэрэх, найрамдах.