ЭВИХ
/ хуучирсан /

Эвүүр ааль зан гаргах: ахаа эвих (насаар ахмад хүнийг хөөрхийлж өрөвдөх, энэрч хайрлах).