ШАРАМДАГ

Модыг ховхидоход хусагдаж гарсан зоргодос.