сайр шанд
хайр чулуу болон өнгөн хөрсний устай газар