ШАНД II

Бичиг судрыг товхих мяндас, суран үдээс.

Ижил үг:

ШАНД I