ШАНД I

Говь газрын бяцхан булаг: шандын ус (булгийн ус) - Шандын хараалсан усны уур манан дунд бараагнан дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., булаг шанд [хоршоо] (газраас ундран гарах ус) - Говь нутагт булаг шанд байтугай худаг ширгээсэн их ган болов. С.Дашдооров. Говийн өндөр., сайр шанд [хоршоо] (хайр чулуу болон өнгөн хөрсний устай газар).

шандын ус булгийн ус
булаг шанд газраас ундран гарах ус
сайр шанд хайр чулуу болон өнгөн хөрсний устай газар
Ижил үг:

ШАНД II