ШАЛТАЙ

Шал байгаа: шалтай гэр (модон шал бүхий гэр), чулуун шал (чулуугаар хийсэн шал) дэлгэрэнгүй...

шалтай гэр модон шал бүхий гэр
чулуун шал чулуугаар хийсэн шал