ШАЛТАГЛУУЛАХ

Юмнаас хойш суух заль мэх хийлгэх, арга саам гаргуулах.