ШААЛТ

1. Шаах үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. [шилжсэн] Тулгалт, шахалт: албан шаалтаар хийх (албан тулгалт, шахалтаар хийх, гүйцэтгэх).

албан шаалтаар хийх албан тулгалт, шахалтаар хийх, гүйцэтгэх