албан шаалтаар хийх
албан тулгалт, шахалтаар хийх, гүйцэтгэх