ЧИЙГШҮҮЛЭГЧТЭЙ

Чийгшүүлэгч байгаа: чийгшүүлэгчтэй тос (чийгшүүлэгч агуулсан тос).