өгснийг чамлах
өгсөн зүйл санаад хүрэхгүй гоморхох