ЧАМЛУУЛАХ

Чамлахад хүргэх, голуулах, гоморхуулах.