ЧАМХУУН

Чавхуун, хэгжүүн: чавхуун чамхуун [хоршоо] (харамч хэгжүүн).