БАЛНАД
/ анагаах /

Гэдэсний халдварт халуун хижиг өвчин: балнад тусах (гэдэсний халуун хижиг өвчнөөр өвчлөх).