БАЛРАГДАХ

1. Арилах, устах;


2. Устгагдах, үгүй болох.